Perusopetuksen opetussuunnitelma on rakennettu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija.  Tätä oppimiskäsitystä noudetaan myös Moskovan suomalaisessa koulussa. Opetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten ja eri oppimisympäristöjen kanssa. Oppilas etsii, kokoaa, jakaa, arvioi ja luo uutta tietoa yksin ja yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaan luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Oppilaasta pyritään kasvattamaan kriittinen ajattelija osaksi demokraattista yhteiskuntaa, joka osaa etsiä, käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti.

Oppimaan oppimista, tavoitteiden asettelua sekä oman edistymisen arviointia harjoitellaan koko peruskoulun ajan. Oppimaan oppimisessa otetaan huomioon oppilaan ikätaso, kiinnostuksen kohteet sekä hänen vahvuutensa ja arvostuksensa. Tavoitteena on oppilaan sisäisen motivaation löytäminen sekä oppilaan hyvinvoinnin, minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen. Terveen itsetunnon omaava oppilas näkee tulevaisuuden valoisana ja ymmärtää ihmisarvon merkityksen. Peruskoulun päättävää oppilasta ohjataan ja avustetaan hakemaan hänelle soveltuviin jatko-opintoihin.