Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaita oman arvoperustan muodostamisessa käymällä yhteisiä arvokeskusteluja sekä ohjaamaan ennakkoluulottomaan mutta kriittiseen ajattelutapaan.

Moskovan suomalaisessa koulussa noudetaan perusopetuksen opetussuunnitelman linjaamaa yhteistä arvoperustaa. Arvoperustassa on nostettu esille:

  • Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
  • Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
  • Kulttuurien moninaisuus rikkautena
  • Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Moskovan suomalaisen koulun koulukohtaisen arvomaailman lähtökohtana on jokaiselle kuuluva ihmisarvo. Jokaista kunnioitetaan yksilönä ja kaikkien mielipiteitä arvostetaan. Oppilasta pyritään ohjaamaan vastuullisuuteen ja kykyyn toimia erilaisissa tilanteissa. Häntä rohkaistaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta sekä arvostamaan omaa ja vieraita kulttuureja. Kouluyhteisö huolehtii, että kaikilla on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö. Oppilasta rohkaistaan ystävällisyyteen ja hyviin käytöstapoihin sekä vastavuoroiseen, avoimeen ja ymmärtävään vuorovaikuttamiseen. Oppilaalta vaaditaan hyvää käyttäytymistä esimerkiksi ruokailtaessa, tunneilla sekä erilaisissa koulun tapahtumissa, tilaisuuksissa ja juhlissa. Jokainen oppilas on vastuussa omasta koulutyöstään sekä omalta osaltaan työrauhan säilymisestä ja oppimisympäristön ilmapiiristä. Oppilasta kannustetaan yrittämiseen ja omaa työtään arvostavaan opiskeluun. Toisaalta häntä kasvatetaan myös kestämään pettymyksiä ja sietämään rakentavaa kritiikkiä. Keskeisiä arvoja ovat myös liikunnan, ulkoilun ja terveiden elämäntapojen tärkeyden painottaminen ja niiden tuominen osaksi päivittäistä elämää.

Ulkomailla toimivana suomalaisena kouluna tavoitteena on erityisesti ylläpitää ja vahvistaa suomen kieltä, tuoda tutuksi suomalaisia tapoja ja kulttuuriperinnettä sekä tarjota mahdollisuus olla osana suomalaista yhteisöä Moskovassa olon aikana. Lisäksi tavoitteena on, että oppilaat pystyisivät luomaan ja vaalimaan pitkäkestoisia, jopa läpi koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita.