Arvopohja ja toiminta-ajatus

Moskovan Suomalaisen Peruskoulun opetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi vastuullinen, toimintakykyinen, erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen ja lisäksi hän oppisi arvostamaan omaa ja vieraita kulttuureja. Onnistunut kulttuurien välinen kommunikaatio, oppiminen yli kulttuuri-, katsomus- ja kielirajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Moskovan Suomalaisessa Peruskoulussa tuetaan lapsen oppimisen halun ja kykyjen kehittymistä antamalla lapselle mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja kasvattamalla häntä aktiivisuuteen oppimisprosessissa. Pyritään löytämään oppimisen mielekkyys ja motivaatio, opiskellaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, harjaannutaan kriittisiksi tiedonkäsittelijöiksi ja arvioidaan työskentelyä. Oppilaasta pyritään kasvattamaan kriittinen ajattelija osaksi demokraattista yhteiskuntaa, joka osaa käyttää tietoa kriittisesti. Koulussamme tuetaan kasvua sivistyneeksi ihmiseksi, joka tahtoo hyvää.

Perusopetuksen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen kasvu, oppiminen ja itsetunnon kehittyminen. Perusopetuksen on lisäksi tuettava kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Moskovan Suomalaisen Peruskoulun tavoitteena on pyrkiä olemaan laadukasta perusopetusta opettava koulu. Kannustava palaute sekä oikeudenmukainen arviointi ovat laadukkaan opetuksen perusta. Kiinnitämme erityistä huomiota hyviin käytöstapoihin, rehellisyyteen, terveisiin elämäntapoihin, suvaitsevuuteen ja oppimisen arvostamiseen. Tavoitteena on toimintaympäristön turvallisuus, yhteisöllisyys, pitkäkestoinen ja aito vuorovaikutus, läpi elämän kestävät ystävyyssuhteet sekä niiden vaaliminen ja arvostaminen.